GPR3LpovChr1PviExraTst29V4igBOnHjMzibv4yTKDOMGaRZYhu1q27Q1P9vS98var836